Dokumentacja cen transferowych

Aby wykazać, że warunki, w których dokonuje się transakcji między powiązanymi podmiotami są takie same jak warunki rynkowe wymaga się dokumentacji cen transferowych. Warunki te muszą odpowiadać warunkom dla niepowiązanych ze sobą podmiotów dokonujących transakcji.  

Wymogi dokumentacyjne obejmują również transakcje pomiędzy niepowiązanymi podmiotami, gdy siedziba bądź zarząd, a także miejsce ich zamieszkania zlokalizowane jest w krajach powszechnie znanych jako raje podatkowe (Bahamy, Seszele, Malediwy czy Barbados).

Proces dokumentacji cen transferowych

Pierwszym krokiem na drodze dokumentacji jest weryfikacja powiązań między podmiotami dokonującymi transakcji. Podmioty powiązane to:  

 • podmioty na które oddziałuje inny podmiot, przykładowo poprzez posiadanie nie mniej niż 25% udziałów w kapitale – są to powiązania kapitałowe, 
 • podmioty, na które wpływ ma krewny, powinowaty lub małżonek – są to powiązania osobowe, 
 • spółka, która nie jest osobą prawną oraz jej wspólnik 
 • podatnik i jego zagraniczny zakład. 

Kolejny krok to rozpoznanie transakcji kontrolowanych. Aby można było mówić o transakcjach kontrolowanych muszą to być: 

 • działania o  charakterze gospodarczym, 
 • okoliczności działań o charakterze gospodarczym wyniknęły z powiązań.  

Spełnienie powyższych warunków wiąże się z określeniem transakcji jako kontrolowanej. Pojęcie to jest szerokie, gdyż transakcją kontrolowaną jest zarówno zakup lub pożyczka, ale także udzielenie poręczeń czy przenoszenie biznesu między podmiotami.

Cena rynkowa dla podmiotów powiązanych jest obowiązkowa, niezależnie od tego, czy transakcja przekroczy ustalony limit, wiążący się z koniecznością dokumentacji cen transferowych. Brak dokumentacji będzie skutkował niezaliczeniem opisywanej transakcji do kosztów uzyskania przychodu.   

Następnym krokiem jest zestawienie ze sobą progów transakcyjnych warunkujących utworzenie dokumentacji cen transferowych. Poniżej przedstawiono bieżące progi: 

 • 10 000 000 zł – dla transakcji towarowej; 
 • 10 000 000 zł – dla transakcji finansowej; 
 • 2 000 000 zł – dla transakcji usługowej; 
 • 2 000 000 zł – dla innych transakcji niż opisane wcześniej.

Dla podmiotów, które siedzibę lub zarząd czy miejsce zamieszkania mają w jednym z rajów podatkowych progi dokumentacyjne są następujące:  

 • 2 500 000 zł – dla transakcji finansowej; 
 • 500 000 zł – dla transakcji innej niż finansowa. 

Rodzaje dokumentacji cen transferowych

Podatników przygotowujących raporty finansowe za rok 2023 dotyczy obowiązek przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych do końca 10. miesiąca po zakończonym roku podatkowym. Potrzebne jest również przesłanie TPR-C oraz oświadczenie, które będzie poświadczać, iż dokumentację przygotowano adekwatnie do stanu rzeczywistego. Oświadczenie to potwierdza, iż ceny transferowe ustalono na warunkach, które ustaliłyby między sobą niepowiązane podmioty. TPR-C oraz oświadczenie powinno być przesłane do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. 

Podmioty, od których wymaga się lokalnej dokumentacji cen transferowych

Podmioty zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, a których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, mogą zostać obarczone dodatkowym obowiązkiem w postaci dołączenia do niej grupowej dokumentacji cen transferowych.  Warunkiem są przychody skonsolidowane, a dokładnie ich wartość w poprzednim roku obrotowym – muszą wynosić ponad 200 000 000zł 

Termin na przygotowanie dokumentacji grupowej przypada na koniec dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Urząd skarbowy może zażądać przetłumaczenia na język polskiej dokumentacji w języku angielskim w ciągu 30 dni od doręczenia żądania. 

Kiedy obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych nie obowiązuje?

W sytuacji transakcji krajowych nie przewiduje się wymogu dokumentacji, jeśli podmioty łącznie spełniają następujące warunki: 

 • nie posługują się zwolnieniem podmiotowym, 
 • nie posługują się zwolnieniem opodatkowania dochodów, które zostały uzyskane z działalności strefowej, 
 • nie poniosły strat podatkowych. 

Zwolnienia obowiązują również transakcje czystego refakturowania. Owa transakcja musi spełniać poniższe warunki: 

 • nie powstaje wartość dodana bądź marża lub narzut nie jest doliczany 
 • rozliczenia nie są związane z innymi transakcjami kontrolowanymi 
 • rozliczenie ma obowiązek nastąpić po dokonaniu zapłaty na rzecz niepowiązanego podmiotu, 
 • podmiot nie posiada siedziby, zarządu lub miejsca zamieszkania w tzw. raju podatkowym, 
 • przy stosowaniu klucza alokacji, podmiot powiązany jest zobowiązany do posiadania właściwej kalkulacji.  

Zwolnienia przewidziane są także dla mikro i małych przedsiębiorców. Wymagania co do statusu mikro lub małego przedsiębiorcy to: 

 • zatrudnia poniżej 10 pracownikówmikro przedsiębiorca lub 50 pracownikówmały przedsiębiorca, 
 • obrót netto za dany rok nie wynosi więcej niż 2 mln € dla mikro przedsiębiorcy lub 10 mln € dla małego przedsiębiorcy. 

Tekst powstał na podstawie: https://dziendobrypodatki.pl/kogo-dotycza-ceny-transferowe/;https://dziendobrypodatki.pl/transakcja-kontrolowana/;https://glc.pl/blog/dokumentacja-cen-transferowych-2024-krok-po-kroku/;https://www.mddp.pl/z-jakich-zwolnien-z-zakresu-cen-transferowych-mozna-skorzystac-w-odniesieniu-do-2022-roku/ 

Scroll to Top