IP Box

IP Box jest preferencją podatkową obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. Spowodowała zmiany w branży nowych technologii oraz wśród twórców innowacyjnych rozwiązań.  

IP Box działa wspólnie z ulgą badawczo-rozwojową (Ulga B+R). Ulga B+R uwzględnia koszty prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. IP Box to ulga przychodowa i odnosi się do dochodów z praw własności intelektualnej.  

Można korzystać zarówno z ulgi B+R jaki ulgi IP Box, ale nie można ich łączyć w odniesieniu do tego samego dochodu. Dopuszczalne jest: 

 • stosowanie ulgi B+R lub, 
 • stosowanie tylko 5% stawki opodatkowania na zasadzie IP Box lub, 
 • stosowanie ulgi B+R jak i preferencji IP Box, nie łącząc ich w ramach jednego roku. 

Jak skorzystać z IP Box?

Warunki które należy spełnić, aby skorzystać z IP Box: 

 • Tworzenie lub ulepszanie własności intelektualnej (Intellectual Property), 
 • IP powinno być objęta prawem ochronnym lub patentem. Prawo ochronne takie jak prawo autorskie do programu komputerowego jest przyznawane na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych. Warunkiem do przyznania prawnej ochrony do tworzonego programu komputerowego jest sytuacja, w której stworzony program jest przykładem twórczej działalności o charakterze indywidualnym. W przypadku ograniczonej swobody twórczej lub jej braku, nie ma mowy o uldze IP Box. 
 • Otrzymywanie przychodów ze sprzedaży lub dzierżawy, a więc komercjalizacji IP – warunkiem do tego jest posiadanie umowy z kontrahentem, dla którego usługi są świadczone (umowa ma przenosić prawa autorskie do programu na nabywcę), 
 • Prowadzenie odrębnej ewidencji, a także złożenie zeznania podatkowego z załącznikiem IP/BOX. 

Możliwość skorzystania z 5% stawki podatku w kontekście uzyskiwanych dochodów z praw własności intelektualnej posiada: 

 • Programsta IT 
 • Programista maszyn, 
 • Scrum Master 
 • Tester automatyzujący,  
 • Twórca aplikacji, 
 • Programista baz danych,  
 • Twórca gier,  
 • Architekt oprogramowania,  
 • UX designer,  
 • DevOps. 

Proces wdrażania IP Box

Pierwszym procesem wdrażania IP Box jest złożenie wniosku o interpretację indywidualną w Krajowej Instytucji Skarbowej. Dzięki takiej interpretacji przedsiębiorca będzie wiedział o zastosowanym przepisie w danej sytuacji oraz gwarantuje, że nie przewiduje się dla niego negatywnych konsekwencji podatkowych. Następnie, po uzyskaniu interpretacji indywidualnej sporządza się umowę sprzedaży praw autorskich.  

Kolejnym etapem jest sprecyzowanie wysokości dochodu z IP, podatnik uzyskał z każdego z posiadanych kwalifikowanych praw oraz obliczenie dochodu z tych praw. Dochód z praw własności intelektualnej jest iloczynem dochodu z praw oraz wskaźnika Nexus.  

Wskaźnik Nexus wskazuje wartość kwalifikowanych kosztów. Dla poszczególnych kwalifikowanych IP wartość jest ustalana indywidualnie.  Gdy podatnik prowadzi działalność, która jest związana z więcej niż jednym kwalifikowanym IP, wyliczenia dotyczące każdego z nich powinny zostać wykonane.  

Od tych przedsiębiorców, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów i opodatkowują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 5% stawką, ustawa PIT wymaga sporządzenia ewidencji, w której:  

 • wydzielone jest każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej,  
 • określane są przychody, koszty ich uzyskania oraz dochód przypisane do każdego kwalifikowango prawa własności intelektualnej, 
 • wydzielane są koszty związane bezpośrednio z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, opisanych w art.30ca ust.4 ustawy o PDOF, w odniesieniu do każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, w sposób umożliwiający określenie kwalifikowanego dochodu, 
 • zapisy są prowadzone w taki sposób, który pozwala na ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, 
 • zapisy są prowadzone w taki sposób, który pozwala na ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w zakresie danej usługi lub produktu, gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w usługach lub produktach. 

Nie istnieje ustalony wzór wniosku, który dotyczy sporządzania ewidencji IP. Poprzez ustawę określone tylko wymagania, które muszą zostać spełnione, aby korzystać z preferencyjnej stawki podatkowej. To preferencyjne opodatkowanie ma zastosowanie w rozliczeniu rocznym, a więc w trakcie roku podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy obliczany zgodnie z obraną formą opodatkowania. Przy rozliczeniu rocznym stawka preferencyjna jest uzgadniania, a nadpłacony podatek jest zwracany. 

Ulga IP Box może być skomplikowanym tematem, dlatego warto skorzystać z porad specjalistów. Nasze biuro prowadzi księgowość IP Box wspierając przedsiębiorców opodatkowujących dochody uzyskane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc!

 

Tekst oparty na podstawie: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulga-ip-box-na-jakich-zasadach-jest-przyznawana; https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/polski-lad-ulga-ip-box/

Scroll to Top