Rozliczenia PIT

Termin rozliczenia zależy od deklaracji podatkowej. W 2024 roku niektórzy podatnicy mają składać deklaracje w późniejszym terminie, jednakże terminem bez zmian pozostaje 30 kwietnia 2024 roku dla deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38. Dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem również przewiduje się termin 30 kwietnia 2024 roku.

Wybór formularza

Formularz należy dobrać do sytuacji podatnika. Istnieje kilka rodzajów formularzy:

  • PIT-37 to najczęściej wybierany formularz, składają go podatnicy otrzymujący dochody za pośrednictwem płatników takie jak wynagrodzenia z umów o pracę, czy umów cywilnoprawnych. Wykorzystywany jest do rozliczeń indywidualnych, wspólnych z małżonkiem lub dla samotnie wychowujących dzieci.
  • PIT-36 wybierają osoby uzyskujące dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczające się poprzez skalę podatkową. Podatnicy rozliczający się ze strat z lat poprzednich, odliczający podatek minimalny czy rozliczający przychód małoletnich również korzystają z PIT-36.
  • PIT-36L jest dla przedsiębiorców z pozarolniczą działalnością gospodarczą rozliczających podatek liniowy.
  • PIT-28 jest dla rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, do tego zalicza się podatników rozliczających się z tytułu najmu, dzierżawy czy podnajmu, jak i przedsiębiorców z działalnością gospodarczą czy wspólników spółek jawnych i cywilnych.
  • PIT-38 to formularz dla podatników uzyskujących przychód z tytułu zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach czy pochodnych instrumentów finansowych.
  • PIT-39 jest dla osób, których przychody opodatkowane są z tytułu prywatnego zbycia nieruchomości bądź realizacji praw związanych z tymi nieruchomościami.

W rozliczaniu PIT przewiduje się korzystanie z ulg i odliczeń podatkowych takich jak Ulga na Internet, Ulga prorodzinna, Ulga dla krwiodawców, Ulga Rehabilitacyjna, Ulga z tytułu wpłat na IKZE czy Ulga termomodernizacyjna. Rok 2023 wprowadził szereg ulg do wykorzystania, przez co podatnicy będą mogli obniżyć podstawę obliczenia.

Ulgi

W rozliczaniu PIT przewiduje się korzystanie z ulg i odliczeń podatkowych takich jak Ulga na Internet, Ulga prorodzinna, Ulga dla krwiodawców, Ulga Rehabilitacyjna, Ulga z tytułu wpłat na IKZE czy Ulga termomodernizacyjna. Rok 2023 wprowadził szereg ulg do wykorzystania, przez co podatnicy będą mogli obniżyć podstawę obliczenia.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga przysługuje jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Wysokość ulgi wynosi 53 000 zł, a wymaganymi dokumentami są faktury z podatkiem VAT. Odliczenie można przeprowadzić poprzez PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L.

Ulga na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe

Ulga określa możliwość odliczenia 50% kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną czy wspierającą szkolnictwo wyższe. Odliczenia należy dokonać poprzez PIT-36 lub PIT-36L.

Ulga IKZE

Ulga przewidziana jest do odliczenia od podstawy opodatkowania kwot wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Wysokość odliczenia wynosi nie więcej niż 8 322 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przewiduje się kwotę 12 483 zł. Ważne jest, aby podatnik posiadał dokument potwierdzający wartość pobranych/zapłaconych składek. Odliczenie można przeprowadzić przez PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37.

Ulga na leki

Ulga przewiduje odliczenie 100 zł od kosztu leków za dany miesiąc oraz max. 2 280 zł za pieluchy czy pieluchomajtki. Należy posiadać potwierdzenia wydatków oraz zaświadczenia lekarskie wskazujące na konieczność stosowania leków. Odliczenie jest możliwe poprzez złożenie PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny

Ulga pozwala na odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wymagane jest posiadanie dowodów poniesienia wydatków oraz dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności. Odliczenie uzyskuje się poprzez składanie PIT-38, PIT-36, PIT-37.

Darowizna na cele edukacji zawodowej

Ulga dotyczy odliczenia od dochodu darowizn na cele kształcenia zawodowego dla szkół publicznych prowadzących kształcenie zawodowe. Istnieje górny limit odliczeń, który wynosi 6% dochodu podatnika. Odliczenie można przeprowadzić poprzez PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37.

Ulga na Internet

Ulga odnosi się do odliczeń związanych z użytkowaniem Internetu. Z odliczenia mogą korzystać podatnicy, którzy używają Internetu prywatnie – ulga nie przysługuje w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej. Należy posiadać dowód zapłaty za usługę. Odliczenia dokonuje się poprzez PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37.

Zaleca się rozliczenie PIT online, gdyż zwrot podatku uzyskuje się w ciągu 45 dni. Przy standardowym rozliczaniu PIT okres zwrotu podatku wynosi do 3 miesięcy.

 

Tekst oparty na podstawie: https://www.e-pity.pl/ulgi-odliczenia/

Scroll to Top