Ulga na Start dla nowego przedsiębiorcy

Ulga na Start jest specjalnym udogodnieniem skierowanym do rozpoczynających działalność przedsiębiorców. Pozwala ona obniżyć koszty prowadzenia działalności przez pierwsze pół roku, umożliwiając zwolnienie z niektórych składek.

Korzystając z Ulgi na Start, można cieszyć się tym udogodnieniem przez okres 6 pełnych miesięcy. Ważne jest, aby zrozumieć pojęcie “pełnych” miesięcy, ponieważ data rozpoczęcia działalności ma wpływ na czas korzystania z Ulgi:

 1. jeśli rozpoczęcie działalności miało miejsce pierwszego dnia miesiąca, to od tego miesiąca rozpoczyna się korzystanie z Ulgi.
 2. jeśli rozpoczęcie działalności miało miejsce w trakcie miesiąca, ten miesiąc nie jest wliczany do okresu 6 miesięcy, co oznacza, że przedsiębiorca będzie korzystał z Ulgi przez dodatkowy pełny miesiąc.

Kto może korzystać z Ulgi?

Aby skorzystać z Ulgi na Start, muszą być spełnione trzy główne warunki, które wymieniono wcześniej. Oto krótka lista, która podsumowuje, kto może skorzystać z tej Ulgi:

Osoba fizyczna może skorzystać z Ulgi na Start, jeśli:

 1. zakłada firmę po raz pierwszy lub kolejny, ale między zawieszeniem lub zamknięciem poprzedniej działalności a rozpoczęciem nowej minęło co najmniej 60 miesięcy.
 2. planuje pracować na własny rachunek jako jednoosobowy przedsiębiorca lub wspólnik spółki cywilnej.
 3. nie planuje wykonywać działalności na rzecz swojego byłego pracodawcy, tzn. osoba ta nie będzie świadczyć usług lub pracować na rzecz pracodawcy, który zatrudniał ją w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym, jeśli zakres obowiązków wykonywanych w ramach etatu i działalności się pokrywa.

Kto nie może korzystać z Ulgi? 

 1. Osoby planujące współpracę ze swoim byłym pracodawcą i wykonywanie dla niego czynności, które wchodzą w zakres byłych obowiązków pracowniczych. W takim przypadku nie będą uprawnione do korzystania z Ulgi na Start.
 2. Osoby, które planują założyć firmę w innej formie niż jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna. Jeśli zamierzają utworzyć np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub inną strukturę, nie będą kwalifikować się do Ulgi na Start.
 3. Osoby, dla których nie upłynęło co najmniej 5 lat od dnia zawieszenia lub zamknięcia ich poprzedniej działalności. To oznacza, że jeśli wcześniej prowadzili działalność gospodarczą i zakończyli ją w ciągu ostatnich 5 lat, nie będą uprawnione do korzystania z Ulgi na Start przy zakładaniu nowej działalności.

Warto zawsze dokładnie zapoznać się z przepisami i kryteriami dotyczącymi Ulgi na Start, aby upewnić się, czy spełniamy wymagania i czy możemy skorzystać z tego udogodnienia przy zakładaniu swojej firmy w Polsce.

Postaw na rejestrację firmy z Easybooks!

Z jakich składek ZUS zwalnia Ulga na start?

Ulga na start zapewnia zwolnienie z następujących składek ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych):

 1. składek na ubezpieczenia społeczne — obejmuje składki emerytalne, rentowe i wypadkowe.
 2. składek na Fundusz Pracy — Fundusz Pracy odpowiada za finansowanie polityki rynku pracy i działań na rzecz zatrudnienia.
 3. składek na Fundusz Solidarnościowy — Fundusz Solidarnościowy jest odpowiedzialny za finansowanie świadczeń w przypadku nagłych klęsk żywiołowych i innych sytuacji nadzwyczajnych.

Dzięki uldze na start, przedsiębiorcy są zwolnieni z płacenia tych składek przez okres korzystania z Ulgi.

Czy Ulga zwalnia ze składki zdrowotnej?

Ulga na Start nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna jest obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które każdy przedsiębiorca musi opłacać. Wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od wybranej formy opodatkowania. Oto zasady jej wyliczania:

 1. skala podatkowa: Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Podstawa ta jest zwykle ustalana na podstawie dochodu przedsiębiorcy po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów.
 2. podatek liniowy: Przy opodatkowaniu według podatku liniowego, składka zdrowotna wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki. Podobnie jak w przypadku skali podatkowej, podstawa składki jest uzależniona od dochodu przedsiębiorcy.
 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: W przypadku ryczałtu, składka zdrowotna stanowi stałą kwotę uzależnioną od określonego przedziału przychodów, a nie od dokładnej wielkości przychodu.

Z czym się wiąże Ulga na Start?

Korzystanie z Ulgi na Start, choć może przynieść pewne korzyści w postaci niższych składek ZUS, wiąże się również z pewnymi konsekwencjami, o których warto pamiętać:

 1. Brak prawa do zasiłków: Osoby korzystające z Ulgi na Start nie mają prawa do zasiłku chorobowego w razie choroby, zasiłku macierzyńskiego w przypadku ciąży i porodu, ani zasiłku opiekuńczego na wypadek konieczności opieki nad dzieckiem.
 2. Brak świadczenia rehabilitacyjnego: W ramach Ulgi na Start przedsiębiorcy również nie otrzymują świadczenia rehabilitacyjnego, które jest przysługujące osobom mającym problem ze zdrowiem i potrzebującym rehabilitacji.
 3. Brak składek na ubezpieczenie emerytalne: Okres, który jest objęty Ulgą na Start, nie zostanie uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury. Oznacza to, że osoby korzystające z tej Ulgi nie opłacają składek na ubezpieczenie emerytalne, co może wpłynąć na wysokość emerytury w przyszłości.

Jak zgłosić się do Ulgi?

Aby zgłosić się do Ulgi na Start, wykonaj następujące kroki:

 1. Wypełnij formularz ZUS ZZA: Zgłoszenie do Ulgi na Start odbywa się na formularzu ZUS ZZA. Jeśli chcesz również zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, wypełnij dodatkowo formularz ZUS ZCNA.
 2. Wybierz odpowiedni kod ubezpieczenia: Kod ubezpieczenia składa się z sześciu cyfr, z których cztery początkowe są stałe (05 40). Piąta i szósta cyfra zależą od Twojej sytuacji. Wybierz odpowiednie cyfry na podstawie swojej sytuacji emerytalnej i ewentualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Na podstawie tych cyfr utworzysz swój kod ubezpieczenia.
 3. Zgłoś się do ZUS: Zgłoszenie do ZUS możesz dokonać na kilka sposobów: podczas rejestracji firmy w CEIDG, przez aplikację ePłatnik, za pośrednictwem Programu Płatnik lub wysyłając formularze w formie papierowej.
 4. Termin zgłoszenia: Masz 7 dni od daty rozpoczęcia działalności, aby zgłosić się do Ulgi na Start.

Czy Ulga na Start jest obowiązkowa?

Nie, Ulga na Start jest dobrowolna. To przedsiębiorca decyduje czy chce skorzystać z Ulgi i płacić niższe składki ZUS w pierwszych 6 miesiącach działalności. Jednak korzystanie z Ulgi ma swoje konsekwencje, takie jak brak prawa do niektórych zasiłków i świadczeń. Przedsiębiorcy powinni dokładnie rozważyć, czy Ulga na Start jest dla nich korzystna, biorąc pod uwagę swoją sytuację finansową i potrzeby. Po 6 miesiącach, jeśli wciąż chcą korzystać z niższych składek, mogą skorzystać z tzw. składek ZUS w preferencyjnej (obniżonej) wysokości przez kolejne 24 miesiące.

Tekst oparty na podstawie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00285 

Tekst przygotowany przez specjalistów z biura rachunkowego Easybooks!

Bez kategorii
wera.siepracka@easybooks.pl

Zwrot VAT

Jedną z podstawowych zasad działania podatku VAT jest jego neutralny charakter. W praktyce neutralność podatku VAT zarezerwowana jest dla podatników, którzy nabywają towary i usługi

Przeczytaj cały artykuł
Informacja
wera.siepracka@easybooks.pl

Cyberprzemoc w miejscu pracy

Szybkie zmiany technologiczne wpłynęły na to, w jaki sposób pracujemy i się komunikujemy. Korzystanie z nowych komunikatorów może spowodować intensyfikację zjawiska cyberprzemocy. Zgodnie z najnowszymi

Przeczytaj cały artykuł
Informacja
wera.siepracka@easybooks.pl

Prokrastynacja

Prokrastynacja jest problemem, z którym zmaga się wiele osób. Zjawisko to charakteryzuje się odkładaniem na później bieżących obowiązków. W tym artykule omówimy główne powody prokrastynacji

Przeczytaj cały artykuł
Scroll to Top