Zwrot VAT

Jedną z podstawowych zasad działania podatku VAT jest jego neutralny charakter. W praktyce neutralność podatku VAT zarezerwowana jest dla podatników, którzy nabywają towary i usługi w celu prowadzenia działalności opodatkowanej. Podatnicy podatku VAT mają prawo obniżenia podatku należnego od sprzedaży towarów i usług, o podatek naliczony przy zakupach. W przypadku kiedy podatek naliczony, czyli podatek zapłacony przy zakupie towarów i usług dotyczących prowadzonej działalności, jest wyższy od podatku należnego wykazanego w deklaracji JPK_VAT, podatnik ma prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT lub przeksięgowanie go na poczet innych zobowiązań publicznoprawnych.  

Chcesz dowiedzieć się więcej o terminach i warunkach zwrotu VAT? Ten artykuł pomoże Ci w zrozumieniu najważniejszych kwestii!

Podatnicy mogą skorzystać z podanych poniżej terminów zwrotu: 

 • 60 dniowy 
 • 40 dniowy 
 • 25 dniowy na rachunek rozliczeniowy 
 • 25 dniowy na rachunek VAT 
 • 15 dniowy 
 • 180 dniowy 

Kiedy spodziewać się zwrotu VAT na rachunku bankowym przedsiębiorcy?

Bieg terminu zwrotu VAT co do zasady rozpoczyna się z dniem wpływu deklaracji VAT do urzędu skarbowego.  

Szczególnym przypadkiem jest zwrot VAT na podstawie wysłanej korekty deklaracji VAT, wtedy bieg terminu zwrotu liczony jest od wpływu korekty deklaracji. 

Odsetki od nieterminowego zwrotu

Różnicę podatku, niezwróconą przez organ podatkowy w terminie, traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej (art. 87 ust. 7 ustawy o VAT). Oprocentowanie to przysługuje w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych (art. 78 § 1 Ordynacji podatkowej).  

Natomiast, gdy podatnik jest zobowiązany do zwrotu nienależnie otrzymanego zwrotu, również płaci odsetki jak od zaległości podatkowych. 

 Terminy zwrotu VAT w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Podstawowym terminem zwrotu VAT przysługującym podatnikom jest termin 60 dni od daty wpływu deklaracji do Urzędu Skarbowego (art. 87 ust. 2 ustawy o VAT). W 

Oprócz terminu podstawowego przepisy VAT przewidują trzy szczególne terminy zwrotu VAT, tj. zwrot VAT w terminie: 

 • 15 dni od dnia złożenia deklaracji VAT lub korekty tej deklaracji – w tym terminie zwrot różnicy VAT mogą otrzymać tzw. podatnicy bezgotówkowi (art. 87 ust. 6d–6i ustawy o VAT),  
 • 25 dni od dnia złożenia rozliczenia – w tym terminie zwrot różnicy VAT otrzymać mogą podatnicy wykazujący w deklaracjach VAT przede wszystkim uregulowane faktury (zob. art. 87 ust. 6 ustawy o VAT) oraz podatnicy wykazujący różnicę VAT do zwrotu na rachunek VAT (art. 87 ust. 6a ustawy o VAT), 
 • 40 dni od dnia złożenia rozliczenia – w terminie tym zwrot różnicy VAT mogą otrzymać podatnicy wystawiający wyłącznie faktury ustrukturyzowane (art. 87 ust. 5b ustawy o VAT).

Zwrot VAT w terminie 15 dni

Podatnicy korzystający z obrotu bezgotówkowego mają możliwość otrzymywania zwrotu VAT w terminie 15 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin złożenia deklaracji, lub od dnia złożenia korekty deklaracji (art. 87 ust. 6d ustawy o VAT).  

Warunki zwrotu różnicy VAT w terminie 15 dni

Ze zwrotu VAT w terminie 15 dni korzystać mogą podatnicy spełniający łącznie dziesięć wynikających z przepisów art. 87 ust. 6e ustawy o VAT warunków (zob. tabelę). Spełnienie tych warunków jest weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (art. 87 ust. 6i ustawy o VAT). 

Warunki zwrotu w terminie 15 dni

Lp. 

Warunki 

1. 

w trzech poprzednich miesiącach lub w ostatnim kwartale udział procentowy łącznej wartości sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online w całkowitej wartości sprzedaży brutto był u podatnika nie niższy niż 70% 

2. 

w trzech poprzednich miesiącach lub w ostatnim kwartale udział procentowy otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych z tytułu sprzedaży brutto zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym był nie niższy niż 55% 

3. 

przez poprzednie 6 miesięcy łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących online, za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 40 000 zł 

4. 

za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, wykazana kwota zwrotu nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących online 

5. 

za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł 

6. 

podatnik złożył deklarację przed upływem terminu do jej złożenia (warunek nie dotyczy sytuacji, gdy zwrot wynika ze złożenia korekty deklaracji po upływie terminu do złożenia deklaracji) 

7. 

podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny 

8. 

podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT w ramach pliku JPK_V7 

9. 

podatnik przez kolejne 6 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących online 

10. 

podatnik przez kolejne trzy miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek wskazany na tzw. białej liście 

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006416331,Jak-uzyskac-zwrot-VAT-w-2024-r.html 

Zwrot VAT w terminie 25 dni na wskazany przez podatnika rachunek bankowy

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT podatnikom przysługuje prawo do otrzymywania zwrotu różnicy VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.  

Warunki zwrotu VAT w terminie 25 dni

Prawo do otrzymywania zwrotu VAT w terminie 25 dni na podstawie art. 87 ust. 6 ustawy o VAT przysługuje podatnikom, w których przypadku spełnionych jest łącznie sześć warunków. 

Warunki skrócenia terminu zwrotu różnicy VAT do 25 dni

Lp. 

Warunki 

1. 

kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej wynikają wyłącznie z określonych przepisami faktur, dokumentów i czynności (z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji), tj. z: 

 1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w SKOK, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym; 
 1. faktur innych niż wymienione w powyższym punkcie, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł; 
 1. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, wymienionych w art. 33 ust. 2-3 oraz art. 34 ustawy o VAT, które zostały przez podatnika zapłacone; 
 1. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji 
 1.  Terminy zwrotu VAT od rozliczenia za lipiec lub III kwartał 2024 r., po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF 

2. 

kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł 

3. 

podatnik złożył w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności w poz. 1 lit. a tabeli (tj. należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w SKOK, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym) 

4. 

podatnik przez kolejnych 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dany okres rozliczeniowy był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny 

5. 

podatnik przez kolejnych 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dany okres rozliczeniowy składał deklaracje VAT, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT 

6. 

nie ma zastosowania art. 87 ust. 6c ustawy o VAT, według którego prawo do zwrotu nie przysługuje, gdy podatnik nie umożliwił płatności bezgotówkowych wbrew obowiązkowi (zob. 2.2.2 Pozbawienie prawa do zwrotu VAT w terminie 25 dni) 

 Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006416331,Jak-uzyskac-zwrot-VAT-w-2024-r.html 

 Zwrot VAT w terminie 25 dni na rachunek VAT

Art. 87 ust. 6a ustawy o VAT stanowi, że podatnicy mogą otrzymywać zwrot różnicy VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji VAT, na posiadany rachunek VAT. Zwrot w terminie 25 dni na rachunek VAT przysługuje każdemu podatnikowi bez spełnienia dodatkowych warunków. Uprawnienie to przysługuje bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków. 

Prawo do korzystania ze zwrotu VAT w terminie 25 dni na rachunek VAT nie jest uzależnione od opłacania faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. W konsekwencji ze zwrotu tego korzystać mogą nawet podatnicy, którzy nie opłacili żadnej faktury z wykorzystaniem tego mechanizmu. Stanowisko to potwierdza Ministerstwo Finansów. 

Zwrot różnicy VAT w terminie 40 dni

Od 1 stycznia 2022 r. w ramach dobrowolności podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane w systemie KSeF czyli Krajowym Systemie e-Faktur.  

Korzystanie z sytemu KSef i wystawianie za jego pośrednictwem faktur ustrukturyzowanych pozwala na skorzystanie ze skróconego terminu zwrotu VAT w terminie 40 dni. Aby skorzystać z terminu 40 dni, musza być spełnione poniższe warunki:  

Warunki otrzymywania zwrotu różnicy VAT w terminie 40 dni

Lp. 

Zwrot VAT w terminie 40 dni przysługuje pod warunkiem, że: 

Uwagi 

1. 

podatnik wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane w celu udokumentowania: 

 • sprzedaży, a także dostaw towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 ustawy o VAT (chodzi o sprzedaż zagraniczną, w której przypadku zastosowanie mają polskie przepisy o wystawianiu faktur), na rzecz innych podatników podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osób prawnych niebędących podatnikami, 
 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, chyba że podatnik korzysta z procedury unijnej dotyczącej niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług, 
 • otrzymanej całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności (w zakresie, w jakim faktury takie dotyczą otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, uwzględnionych w rozliczeniu podatnika za dany okres rozliczeniowy) 

Podatnik nie utraci prawa do zwrotu w terminie 40 dni w przypadku wystawienia w danym okresie rozliczeniowym innych niż ustrukturyzowane faktur, jeżeli są to wyłącznie: 

 • „zwykłe” faktury wystawiane ze względu na brak zgodności ze wzorem faktury ustrukturyzowanej, lub 
 • paragony z NIP nabywcy stanowiące jednocześnie tzw. faktury uproszczone 

2. 

kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł 

 

3. 

podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny 

 

4. 

podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT 

 

5. 

podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (czyli wskazany na tzw. białej liście). 

 

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006416331,Jak-uzyskac-zwrot-VAT-w-2024-r.html 

Zwrot VAT w terminie 60 dni przysługujący podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej

Podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej przysługuje zwrot VAT w terminie 60 dni (art. 87 ust. 5 ustawy o VAT). Przepis odnosi się do podatników, których klienci to podmioty zagraniczne, nie mające siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Polski. Jest to jedyny przewidziany dla takich podatników termin zwrotu VAT. Tym podatnikom nie przysługuje prawo do otrzymywania zwrotu VAT w terminie 15, 25 lub 40 dni.  

Zwrot w terminie 60 dni będzie przysługiwał także podatnikom, u których w danym okresie rozliczeniowym wystąpił: 

 • opodatkowany VAT import towarów lub 
 • opodatkowane VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 
 • obowiązek rozliczenia VAT w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o VAT). 

Również bowiem takie czynności nie stanowią dla tych podatników sprzedaży w rozumieniu VAT. 

Zwrot VAT przysługujący podatnikom niedokonującym czynności dających prawo do odliczenia

Termin zwrotu VAT w terminie 180 dni przysługuje podatnikom, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie wykonali żadnej czynności opodatkowanej na terytorium kraju, jak również żadnej dostawy towarów lub świadczenia usługi, prawo do zwrotu VAT przysługuje na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy o VAT. Zwrot ten co do zasady przysługujew terminie 180 dni. Termin 180-dniowy może zostać skrócony na sporządzony na piśmie wniosek podatnika do 60 dni, jeśli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. 

Jest to jedyny przewidziany dla takich podatników termin zwrotu VAT. W związku z tym podatnikom tym również nie przysługuje prawo do otrzymywania zwrotu VAT w terminie 15, 25 lub 40 dni, czyli w terminach skróconych. 

Zastąpienie zwrotu VAT w terminie 60 dni po wejściu KSeF

Ustawodawca planuje, po wprowadzeniu obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT z 60 dni, na 40 dni od daty wpływu deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego. 

Tekst oparty na podstawie:  https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006416331,Jak-uzyskac-zwrot-VAT-w-2024-r.html

Scroll to Top